MEMBER OF PARLIAMENT : MATSEBULA MDUDUZI M.

                                                7604 3675

INDVUNA YENKHUNDLA : MAVIMBELA GCINUMUZI TV4

                                             7611 9528

CHIEFDOM BUCOPHO CONTACT 
Siphocosini Mavimbela Sipho 7621 8852
Mantabeni Mbetse Malanga Sandy 7627 6835
Sigangeni Shongwe Andreas Thami 7633 6136/79
Luhlendlweni Malaza Enock Mandla 7605 5628

 

OffCanvas Menu